Mrs. Christa Lowe » Mrs. Lowe, Kindergarten Aide/Recess

Mrs. Lowe, Kindergarten Aide/Recess

This is my fifth year working here at MLA, although I have been a part of the MLA family for ten years. I volunteered for the first five of those years while my boys were here at school. Then I began subbing at recess. That transitioned into full time and also being an aide for kindergarten, which I love.
 
During my primary school years, I was one of the kids during free choice time that would be playing "school" with my friends. My mom was a teacher and I grew up wanting to be just like her. I took some other schooling routes in college, but obviously ended up back in education. I love teaching children and watching their minds click when they understand a concept or do a task themselves for the first time. The look on their face at that moment is priceless.
 
I was born and raised in SE Idaho. The first several years of my life I spent growing up on a small animal farm. In my school we took two weeks off in the fall for Spud Harvest, so I worked in my uncle's fields harvesting potatoes during those breaks. After college and beauty school, I went back east and was a nanny in Connecticut. I loved spending my off hours in Manhattan seeing the sites and going to Broadway shows.
 
Moving back to Idaho after being out east was a shock, so I moved to Portland to be near my sister. I met my husband Steven here. He is a local from Aloha. We have two sons that also attend(ed) MLA. Connor is going to be a freshman this year at Reynolds High and Jordan is starting 7th grade at MLA Middle. Last year we adopted a dog named Nisha. She loves to play ball and go on walks, so during our summer quarantine we have gone on family walks every night.
 
I enjoy working in my yard pulling weeds and pruning bushes. It helps me relax. I have also gotten back into exercising at my CrossFit gym for my mental and physical health. For fun I love to play games with my family, sing and dance, and shop at thrift stores.
 
I love our kindergarten team, we have fun teaching together! It is an honor to be a part of your child's learning journey and watch as they discover who they are and how great they can be.
 
 
Este es mi quinto año trabajando aquí en MLA. Comencé a ayudar con las tareas del recreo y al año siguiente me contrataron para ayudar también en las aulas de kínder. Cuando era niño, yo era uno de los niños durante el tiempo de libre elección en la escuela que terminó jugando a la "escuela" con mis amigos. Mi mamá era maestra y yo crec deseando ser como ella. Tomé otras rutas escolares en la universidad, pero obviamente terminé de nuevo en la 
educación. Me encanta enseñar a los niños y ver cómo sus mentes hacen clic cuando entienden un concepto o hacen una tarea ellos mismos por primera vez. La expresión de sus rostros en ese momento no tiene precio. Nací y crecí en el sureste de Idaho. Los primeros años de mi vida los pasé creciendo en una pequeña granja de animales. En mi escuela nos tomamos dos semanas libres en el otoño para Spud Harvest, así que trabajé en los campos de mi tío cosechando papas durante esos descansos. Después de la universidad y la escuela de belleza, volví aleste y fui niñera en Connecticut. Me encantaba pasar mis horas libres en Manhattan viendo los sitios y yendo a
espectáculos de Broadway. Regresar a Idaho después de estar en el este fue un shock, así que me mudé a Portland para estar cerca de mi hermana. Conocí a mi esposo Steven aquí. Es un local de Aloha. Tenemos dos hijos que también asisten a (ed) MLA. Connor va a ser un estudiante de primer año este año en Reynolds High y Jordan está comenzando el séptimo grado en MLA Middle. El año pasado adoptamos un perro. Le encanta jugar a la pelota y salir a caminar, así que durante nuestra cuarentena de verano hemos realizado paseos familiares todas las noches. Disfruto trabajando en mi jardín arrancando malas hierbas y podando arbustos. Me ayuda a relajarme. También he vuelto a hacer ejercicio en mi gimnasio CrossFit para mi salud física y mental. Para divertirme, me encanta jugar con mi familia, cantar y bailar, y comprar en tiendas de segunda mano. Amo a nuestro equipo de jardín de infantes. Nos divertimos enseñando juntos. Es un honor ser parte del viaje de aprendizaje de su hijo y ver cómo descubre quiénes son y lo grandiosos que pueden ser.
Đây là năm thứ năm tôi làm việc tại MLA. Tôi bắt đầu làm nhiệm vụ giải lao và được thuê vào năm sau để giúp đỡ trong các lớp học mẫu giáo. Khi còn nhỏ, tôi là một trong những đứa trẻ trong thời gian rảnh rỗi ở trường đã chơi "trường học" với bạn bè. Mẹ tôi là một giáo viên và tôi lớn lên mong muốn được giống như bà. Tôi đã học một số con đường khác ở trường đại học, nhưng rõ ràng là cuối cùng lại quay trở lại giáo dục. Tôi thích dạy trẻ em và quan sát tâm trí của chúng hoạt động khi chúng hiểu một khái niệm hoặc tự làm một nhiệm vụ lần đầu tiên. Vẻ mặt của họ lúc đó là vô giá.
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở SE Idaho. Những năm đầu đời tôi lớn lên trong một trang trại động vật nhỏ. Ở trường tôi, chúng tôi được nghỉ hai tuần vào mùa thu cho mùa Thu hoạch Spud, vì vậy tôi đã làm việc trên cánh đồng của chú tôi thu hoạch khoai tây trong thời gian nghỉ đó. Sau khi tốt nghiệp đại học và trường thẩm mỹ, tôi quay trở lại miền đông và làm bảo mẫu ở Connecticut. Tôi thích dành thời gian rảnh rỗi ở Manhattan để xem các trang web và xem các buổi biểu diễn ở Broadway.
 
Chuyển về Idaho sau khi ở ngoài đông là một cú sốc, vì vậy tôi chuyển đến Portland để ở gần chị gái. Tôi đã gặp chồng tôi, Steven ở đây. Anh ấy là người địa phương từ Aloha. Chúng tôi có hai con trai cũng tham dự (ed) MLA. Connor sẽ là học sinh năm nhất năm nay tại Reynolds High và Jordan đang bắt đầu học lớp 7 tại MLA Middle. Năm ngoái chúng tôi đã nhận nuôi một con chó. Cô ấy thích chơi bóng và đi dạo, vì vậy trong thời gian cách ly mùa hè, chúng tôi đã cùng gia đình đi dạo mỗi tối.
 
Tôi thích làm việc trong sân của tôi, nhổ cỏ và cắt tỉa bụi rậm. Nó giúp tôi thư giãn. Tôi cũng đã trở lại tập thể dục tạiphòng tập thể dục CrossFit của mình để có sức khỏe tinh thần và thể chất. Để giải trí, tôi thích chơi trò chơi với gia 
đình, hát và nhảy, và mua sắm tại các cửa hàng tiết kiệm. Tôi yêu đội mẫu giáo của chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ giảng dạy cùng nhau. Thật vinh dự khi trở thành một phần trong hành trình học tập của con bạn và theo dõi khi chúng khám phá ra chúng là ai và chúng có thể tuyệt vời như thế nào.
Я уже пятый год работаю в MLA. Я начал помогать с переменами, и на следующий год меня наняли, чтобы я также помогала в детских классах. В детстве я был одним из детей в свободное от занятий время в школе, которое закончилось игрой в «школу» с моими друзьями. Моя мама была учителем, и я рос, желая быть такой же, как она. В колледже я выбрал другие школьные маршруты, но, очевидно, снова вернулся к образованию.Я люблю учить детей и смотреть, как их умы щелкают, когда они впервые понимают концепцию или сами 
выполняют задание. Выражение их лиц в этот момент бесценно. Я родился и вырос в юго-восточном штате Айдахо. Первые несколько лет своей жизни я рос на небольшой животноводческой ферме. В моей школе осенью мы взяли двухнедельный перерыв на сбор урожая окорока, поэтому я работал на полях своего дяди, собирая картофель во время этих перерывов. После колледжа и школы красоты я вернулась на восток и работала няней в Коннектикуте. Я любил проводить свободные часы на Манхэттене, посещая достопримечательности и ходя на бродвейские шоу. Переезд обратно в Айдахо после того, как был на востоке, был шоком, поэтому я переехал в Портленд, чтобы быть рядом с моей сестрой. Я встретила здесь своего мужа Стивена. Он местный из Алохи. У нас есть двасына, которые также посещают (ред) MLA. В этом году Коннор будет новичком в средней школе Рейнольдса,
а Джордан пойдет в 7-й класс средней школы MLA. В прошлом году мы взяли собаку. Она любит играть в мячи гулять, поэтому во время летнего карантина мы каждую ночь ходили на семейные прогулки. Мне нравится работать во дворе, выщипывая сорняки и обрезая кусты. Это помогает мне расслабиться. Я также вернулся к тренировкам в моем тренажерном зале CrossFit для своего психического и физического здоровья. Для развлечения я люблю играть в игры с семьей, петь и танцевать, а также делать покупки в комиссионных магазинах. Обожаю нашу детсадовскую команду. Нам весело вместе преподавать. Для меня большая честь быть частью учебного пути вашего ребенка и наблюдать, как он узнает, кто он и насколько великим он может быть.
Я вже п’ятий рік працюю тут, в MLA. Я почав допомагати у перервах і найнявся наступного року, щоб я також допомагав у класах дитячих садків. У дитинстві я була однією з дітей під час вільного вибору в школі, який закінчувався грою в школу зі своїми друзями. Моя мама була вчителькою, і я виріс, бажаючи бути таким, як вона. Я пройшов деякі інші шкільні маршрути в коледжі, але, очевидно, закінчив навчання. Я люблю навчати дітей і спостерігати, як їхній розум клацає, коли вони вперше розуміють поняття або виконують завдання. Вираз їхніх облич на той момент безцінний.
 
Я народився і виріс у Південній Південній Айдахо. Перші кілька років свого життя я провів дорослішання на невеликій тваринницькій фермі. У моїй школі ми взяли два тижні перерви на урожай Спуд, тому я працював наполях свого дядька, збираючи картоплю під час цих перерв. Після коледжу та школи краси я повернулася на
схід і була нянею в Коннектикуті. Я любив проводити вільні години на Манхеттені, розглядаючи сайти та
відвідуючи шоу на Бродвеї. Переїзд до Айдахо після виїзду на схід був шоком, тому я переїхав до Портленда, щоб бути поруч зі своєю сестрою. Я тут зустрів свого чоловіка Стівена. Він місцевий житель з Алохи. У нас є двоє синів, які також відвідують (ред) МПА. Цього року Коннор стане першокурсником у Рейнольдсі Хай, а Джордан піде в 7 клас середнього середнього рівня. Минулого року ми усиновили собаку. Вона любить грати в м'яч і гуляти, тому під час нашого літнього карантину ми щовечора ходили на сімейні прогулянки. Мені подобається працювати на своєму подвір’ї, вириваючи бур’яни та обрізаючи кущі. Це допомагає мені розслабитися. Я також повернувся до тренувань у своєму тренажерному залі CrossFit для свого психічного та фізичного здоров’я. Для розваги я люблю грати з родиною в ігри, співати та танцювати та робити покупки в ощадливих магазинах. Я люблю наш колектив дитячого садка. Ми весело навчаємо разом. Для мене честь бути учасником навчальної подорожі вашої дитини та спостерігати за тим, як вона дізнається, ким вони є і якими вони можуть бути.